Clean bill of lading tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Clean bill of lading được dịch là “Vận đơn hoàn hảo”, có phiên âm cách đọc là /kliːn bɪl əv ˈleɪdɪŋ/.

Clean bill of lading “Vận đơn hoàn hảo” là loại vận đơn mà không có bất kỳ ghi chú, phê duyệt hoặc chỉnh sửa nào về tình trạng hoặc tình hình của hàng hóa được ghi lại trên vận đơn đó. Một “Vận Đơn Hoàn Hảo” thường được cấp khi hàng hóa đã được kiểm tra, đóng gói và vận chuyển mà không có bất kỳ sự hỏng hóc nào được phát hiện hoặc báo cáo. Nó chỉ ra rằng hàng hóa đã được nhận, vận chuyển và giao một cách hoàn chỉnh và không có các lỗi, hỏng hóc hay thiệt hại nào xuất hiện trên hàng hóa hoặc bao bì của nó.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Clean bill of lading và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Clean Document: Tài liệu hoàn hảo
  2. No Remarks: Không có ghi chú
  3. Faultless Bill of Lading: Vận đơn không có lỗi
  4. Flawless Shipping Document: Tài liệu vận chuyển hoàn hảo
  5. Untainted Cargo Receipt: Biên nhận hàng không bị làm giả
  6. Spotless Freight Record: Hồ sơ vận chuyển không có vấn đề
  7. Impeccable Shipping Certificate: Chứng chỉ vận chuyển hoàn hảo
  8. Unblemished Delivery Paper: Văn bản giao hàng không có tạp chất
  9. Unmarked Bill of Lading: Vận đơn không có đánh dấu
  10. Cleanly Verified Shipping Voucher: Phiếu vận chuyển đã được xác nhận một cách hoàn hảo

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ Vận đơn hoàn hảovới nghĩa là “Clean bill of lading” và dịch sang tiếng Anh:

1. Vận đơn hoàn hảo xác nhận rằng hàng hóa đã được vận chuyển một cách an toàn và không có vấn đề nào.

=>A clean bill of lading confirms that the cargo has been transported safely and without any issues.

2. Chỉ khi có vận đơn hoàn hảo, việc thanh toán được thực hiện một cách trơn tru.

=>Only with a clean bill of lading, the payment is processed smoothly.

3. Theo yêu cầu của hãng tàu, họ chỉ chấp nhận vận đơn hoàn hảo để release hàng.

=>As per the shipping company’s requirement, they only acept a clean bill of lading for cargo release.

4. Chỉ có vận đơn hoàn hảo mới cho phép hãng bảo hiểm thanh toán bồi thường khi có sự cố.

=>Only a clean bill of lading allows the insurance cmpany to compensate in case of incidents.

5. Theo quy định, vận đơn hoàn hảo phải được gửi trước khi hàng hóa rời cảng.

=>According to regulations, a clean bill of lading must be sent before the cargo leaves the port.

6. Người nhận hàng cần kiểm tra vận đơn hoàn hảo để đảm bảo thông tin vận chuyển chính xác.

=>The consignee needs to check the clean bill of lading to ensure accurate shipping information.

7. Vận đơn hoàn hảo là một phần quan trọng trong quá trình giao nhận hàng hóa toàn cầu.

=>A clean bill of lading is a crucial part of the global cargo delivery process.

8. Khi xảy ra tranh chấp, vận đơn hoàn hảo thường được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh.

=>In case of disputes, a clean bill of lading is often used to resolve arising issues.

9. Thiếu vận đơn hoàn hảo có thể dẫn đến việc kéo dài thời gian thanh toán và gây ra phiền phức trong quá trình giao nhận.

=>The absence of a clean bill of lading can prolong payment and cause inconvenience in the delivery process.

10. Vận đơn hoàn hảo là bằng chứng quan trọng để xác nhận việc hàng hóa đã được giao theo yêu cầu.

=>A clean bill of lading is crucial evidence to confirm the delivery of goods as requested.

Rate this post