Nhà cung cấp tiếng anh là gì? 

Trong Tiếng Anh, nhà cung cấp là “Supplier”, phiên âm Anh Mỹ /səˈplaɪ.ɚ/ – phiên âm Anh Anh /səˈplaɪ.ər/.

Nhà cung cấp “Supplier” là Nhà cung cấp là một tổ chức hoặc cá nhân cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho các công ty hoặc cá nhân khác trong một hệ thống cung ứng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Nhà cung cấp” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Nhà sản xuất: Manufacturer
  2. Đơn vị sản xuất: Production unit
  3. Người bán lại: Reseller
  4. Doanh nghiệp cung cấp: Supplier business
  5. Công ty phân phối: Distribution company
  6. Đại lý cung cấp: Supply agent
  7. Nhà sản xuất hàng đầu: Leading manufacturer
  8. Đối tác cung cấp: Supply partner
  9. Nhà cung ứng hàng đầu: Top supplier
  10. Thương vụ cung cấp: Supply deal

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Supplier” với nghĩa là “Nhà cung cấp” và dịch sang tiếng Việt:

1. The supplier delivered the raw materials on time.

=>Nhà cung cấp đã giao nguyên liệu đúng hạn.

2. We have multiple suppliers for our manufacturing process.

=>Chúng tôi có nhiều nhà cung cấp cho quy trình sản xuất của mình.

3. The supplier company provides high-quality components.

=>Công ty nhà cung cấp cung cấp các linh kiện chất lượng cao.

4. Our supplier is based in another country.

=>Nhà cung cấp của chúng tôi có trụ sở tại một quốc gia khác.

5. We are in negotiations with a new supplier for our project.

=>Chúng tôi đang đàm phán với một nhà cung cấp mới cho dự án của chúng tôi.

6. The supplier organization offers a wide range of services.

=>Tổ chức nhà cung cấp cung cấp một loạt các dịch vụ.

7. Our supplier partners play a crucial role in our supply chain.

=>Các đối tác nhà cung cấp của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng của chúng tôi.

8. The top supplier in the industry sets high standards.

=>Nhà cung cấp hàng đầu trong ngành đặt ra các tiêu chuẩn cao.

9. The supplier agreement outlines the terms and conditions.

=>Hiệp định nhà cung cấp nêu rõ các điều khoản và điều kiện.

10. We rely on our supplier network to meet customer demand.

=>Chúng tôi phụ thuộc vào mạng lưới nhà cung cấp của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

 

Rate this post