Specialized containers tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Specialized containers được dịch là “Container chuyên dụng”, có phiên âm cách đọc là /ˈspeʃəˌlaɪzd kənˈteɪnərz/.

Specialized containers “Container chuyên dụng” là loại container có thiết kế đặc biệt để phục vụ cho một loại hàng hóa cụ thể hoặc để đáp ứng các yêu cầu đặc biệt của việc vận chuyển hàng hóa. Các loại container chuyên dụng thường được tạo ra để chứa và vận chuyển hàng hóa đặc biệt như hàng lạnh (reefer containers), container chứa hàng nguy hiểm, container chứa chất lỏng (tank containers), container chứa hàng quá khổ, container chứa hàng quý hiếm, container chứa hàng y tế, container chứa hàng phục vụ cho sự kiện hoặc container được thiết kế theo yêu cầu đặc biệt của khách hàng.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Specialized containers và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Refrigerated containers: Container lạnh
  2. Tank containers: Container bồn
  3. Flat rack containers: Container mâm
  4. Open-top containers: Container mở trên đỉnh
  5. High cube containers: Container cao cấp
  6. Insulated containers: Container cách nhiệt
  7. Ventilated containers: Container thông gió
  8. Hazardous cargo containers: Container hàng nguy hiểm
  9. Oversized containers: Container quá khổ
  10. Medical supply containers: Container y tế

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Container chuyên dụng” với nghĩa là “Specialized containers” và dịch sang tiếng Anh:

1. Container chuyên dụng như container lạnh hoặc container bồn là lựa chọn phổ biến cho vận chuyển hàng hóa đặc biệt.

=>Specialized containers such as refrigerated or tank containers are popular choices for transporting specialized goods.

2. Container chuyên dụng được thiết kế đặc biệt để chứa hàng hóa y tế hoặc hàng nguy hiểm.

=>Specialized containers are specifically designed to accommodate medical or hazardous cargo.

3. Việc sử dụng container chuyên dụng như container cách nhiệt giúp bảo quản hàng hóa dễ bị hỏng trong quá trình vận chuyển.

=>Utilizing specialized containers such as insulated containers helps preserve perishable goods during transportation.

4. Container chuyên dụng giúp tối ưu hóa quá trình vận chuyển hàng quá khổ hoặc hàng quý hiếm.

=>Specialized containers optimize the transportation process for oversized or high-value cargo.

5. Container chuyên dụng như container mở trên đỉnh hoặc container mâm thường được sử dụng cho hàng hóa không đều hoặc có kích thước lớn.

=>Specialized containers like open-top containers or flat rack containers are often used for irregularly sized or oversized cargo.

6. Công ty vận chuyển hàng hóa thường có một kho lưu trữ container chuyên dụng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển đa dạng.

=>Cargo transport companies often maintain a specialized container storage yard to meet diverse transportation needs.

7. Container chuyên dụng như container hàng nguy hiểm yêu cầu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình vận chuyển.

=>Specialized containers such as hazardous cargo containers require strict adherence to safety regulations during transportation.

8. Container chuyên dụng như container lạnh được sử dụng rộng rãi trong vận chuyển các sản phẩm thực phẩm và dược phẩm.

=>Specialized containers like refrigerated containers are widely used in transporting food and pharmaceutical products.

9. Container chuyên dụng có thể được cá nhân hóa để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của hàng hóa hoặc khách hàng.

=>Specialized containers can be customized to meet specific requirements of goods or clients.

10. Container chuyên dụng là một phần quan trọng trong chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, đáp ứng các yêu cầu đa dạng của thị trường.

=>Specialized containers are an integral part of the international supply chain, catering to diverse market demands.

Rate this post