Gửi hàng bằng đường hàng không tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Gửi hàng bằng đường hàng không là “Shipping by air, có phiên âm cách đọc là /ˈʃɪpɪŋ baɪ ɛr/.

Gửi hàng bằng đường hàng không “Shipping by air” đề cập đến việc vận chuyển hàng hóa từ nơi này đến nơi khác bằng máy bay hoặc dịch vụ vận chuyển hàng không. Đây là một phương pháp nhanh chóng và hiệu quả để chuyển hàng từ một điểm đến một điểm khác, thường được sử dụng khi cần giao hàng một cách nhanh chóng hoặc hàng hóa có giá trị cao. Phương pháp này có thể được sử dụng cả cho hàng hóa thương mại lẫn cá nhân.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Gửi hàng bằng đường hàng không” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Hàng không: Air freight
  2. Phiếu gửi hàng: Airway bill
  3. Sân bay hàng hóa: Cargo airport
  4. Chuyến bay hàng hóa: Cargo flight
  5. Hãng hàng không vận chuyển: Cargo carrier/air freight company
  6. Dịch vụ vận chuyển hàng không: Air transport service
  7. Hệ thống vận chuyển hàng không: Air cargo system
  8. Hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không: Air-shipped goods
  9. Đơn vị tính cước phí hàng không: Unit of air freight charge
  10. Cước phí vận chuyển hàng không: Air transport charges

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Gửi hàng bằng đường hàng không” với nghĩa là “Shipping by air” và dịch sang tiếng Việt:

1. We opted for shipping by air to ensure the fastest delivery of the products.

=>Chúng tôi chọn gửi hàng bằng đường hàng không để đảm bảo giao hàng nhanh nhất cho sản phẩm.

2. The company prefers shipping by air due to the time-sensitive nature of the cargo.

=>Công ty ưa chuộng gửi hàng bằng đường hàng không do tính chất cần giao hàng trong thời gian ngắn của hàng hóa.

3. Shipping by air is often more expensive but offers quicker transit times.

=>Gửi hàng bằng đường hàng không thường đắt hơn nhưng cung cấp thời gian vận chuyển nhanh hơn.

4. The decision to use shipping by air was made to meet the urgent demand for these goods.

=>Quyết định sử dụng gửi hàng bằng đường hàng không được đưa ra để đáp ứng nhu cầu cấp bách cho hàng hóa này.

5. Our company regularly employs shipping by air for high-value and perishable goods.

=>Công ty chúng tôi thường xuyên sử dụng gửi hàng bằng đường hàng không cho hàng hóa có giá trị cao và dễ hỏng.

6. The customer requested shipping by air to ensure the arrival of the goods before the deadline.

=>Khách hàng yêu cầu gửi hàng bằng đường hàng không để đảm bảo hàng hóa đến trước thời hạn.

7. The advantages of shipping by air include speed and reduced transit time.

=>Những ưu điểm của việc gửi hàng bằng đường hàng không bao gồm tốc độ và thời gian vận chuyển rút ngắn.

8. Shipping by air requires compliance with strict safety regulations for hazardous materials.

=>Gửi hàng bằng đường hàng không yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn đối với vật liệu nguy hiểm.

9. The company policy favors shipping by air for urgent orders to meet customer demands.

=>Chính sách của công ty ủng hộ việc gửi hàng bằng đường hàng không cho các đơn hàng cấp bách để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

10. Shipping by air is a viable option for global trade, despite its higher costs.

=>Gửi hàng bằng đường hàng không là một lựa chọn khả thi cho thương mại toàn cầu, mặc dù có chi phí cao hơn.

Rate this post