Vận đơn vô danh tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Vận đơn vô danh là “Bearer bill of lading”, có phiên âm cách đọc là /ˈbɛərər bɪl əv ˈleɪdɪŋ/.

Vận đơn vô danh “Bearer bill of lading” là loại vận đơn không chỉ định rõ ràng người nhận hàng và có thể được chuyển nhượng bằng cách đơn giản là việc chuyển giao vận đơn cho người khác mà không cần phải có sự chứng minh hay xác nhận từ người gửi ban đầu. Người nắm giữ vận đơn vô danh sẽ có quyền nhận hàng khi đến điểm đích mà không cần chứng minh danh tính.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Bearer bill of lading” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Bill of Lading: Vận Đơn
  2. Consignor: Người gửi hàng
  3. Freight: Hàng hóa vận chuyển
  4. Trade: Thương mại
  5. Transaction: Giao dịch
  6. Documentary: Tài liệu
  7. Authentication: Xác nhận
  8. Logistics: Logistik
  9. Warehouse: Kho hàng
  10. Transit: Vận chuyển

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Bearer bill of lading với nghĩa là “Vận đơn vô danh” và dịch sang tiếng Việt:

1. The bearer bill of lading grants possession of the cargo to whoever physically holds the document.

=>Vận đơn vô danh cấp quyền sở hữu hàng hóa cho người nắm giữ vật chứng này.

2. The bearer bill of lading does not specify a particular recipient, allowing easy transfer of ownership.

=>Vận đơn vô danh không chỉ định rõ ràng người nhận cụ thể, cho phép việc chuyển nhượng quyền sở hữu dễ dàng.

3. Possession of the bearer bill of lading signifies the right to claim the goods upon arrival.

=>Việc sở hữu vận đơn vô danh chứng tỏ quyền yêu cầu hàng hóa khi tới nơi đích.

4. The bearer bill of lading is negotiable and transferable without requiring endorsement.

=>Vận đơn vô danh có thể đàm phán và chuyển nhượng mà không cần sự chứng nhận.

5. Unlike named bills of lading, a bearer bill of lading does not specify the consignee.

=>Khác với vận đơn đích danh, vận đơn vô danh không chỉ định người nhận hàng.

6. The bearer bill of lading facilitates anonymous transfer of goods without formal endorsement.

=>Vận đơn vô danh hỗ trợ việc chuyển giao hàng hóa mà không cần chứng nhận chính thức.

7. The bearer bill of lading is susceptible to misuse due to its transferability.

=>Vận đơn vô danh dễ bị lạm dụng do tính chuyển nhượng của nó.

8. Holding the bearer bill of lading grants the right to take possession of the shipment.

=>Việc nắm giữ vận đơn vô danh cấp quyền sở hữu hàng hóa trong lô hàng.

9. The bearer bill of lading allows the bearer to claim the goods without identity verification.

=>Vận đơn vô danh cho phép người nắm giữ yêu cầu hàng hóa mà không cần xác minh danh tính.

10. A bearer bill of lading can be passed to another party without formal endorsement.

=>Vận đơn vô danh có thể được chuyển giao cho một bên khác mà không cần chứng nhận chính thức.

5/5 - (1 bình chọn)