Transfer tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Transfer được dịch là “Chuyển nhượng“, có phiên âm cách đọc là /ˈtrænsfər/.

Transfer “Chuyển nhượng” thường được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tài chính, kinh doanh, thể thao, giáo dục và nhiều ngữ cảnh khác. Tuy nhiên, chung quy lại, “chuyển nhượng” đề cập đến việc di chuyển, chuyển giao hoặc chuyển đổi quyền lợi, tài sản, trách nhiệm, thông tin hoặc một thứ gì đó từ một chủ sở hữu hoặc bên này sang bên kia.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Transfer” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Transferable: Có thể chuyển nhượng
  2. Transferring: Việc chuyển nhượng
  3. Transfer of ownership: Chuyển nhượng quyền sở hữu
  4. Transfer of funds: Chuyển khoản tiền
  5. Transferable skills: Kỹ năng có thể chuyển đổi
  6. Transfer agreement: Hợp đồng chuyển nhượng
  7. Transfer fee: Phí chuyển nhượng
  8. Transfer process: Quy trình chuyển nhượng
  9. Bank transfer: Chuyển khoản ngân hàng
  10. Data transfer: Chuyển dữ liệu

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ Chuyển nhượng với nghĩa là “Transfer” và dịch sang tiếng Anh:

1. Chuyển nhượng nhà đất trong khu vực này tăng cao trong năm qua.

=>Real estate transfer within this area has increased significantly in the past year.

2. Câu lạc bộ bóng đá đã công bố việc chuyển nhượng cầu thủ mới từ đội khác.

=>The football club has announced the transfer of a new player from another team.

3. Chính phủ đang xem xét chính sách thuế liên quan đến giao dịch chuyển nhượng cổ phần.

=>The government is reviewing tax policies related to stock transfer transactions.

4. Ông ta đã thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần thành công với công ty mới.

=>He successfully completed the share transfer transaction with the new company.

5. Để thực hiện chuyển nhượng quyền sở hữu, cần phải có sự đồng ý từ tất cả các bên liên quan.

=>To execute the transfer of ownership rights, consent from all involved parties is required.

6. Chuyển nhượng công nghệ mới có thể làm thay đổi ngành công nghiệp này.

=>The transfer of new technology could change this industry.

7. Họ đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng về việc cung cấp sản phẩm dịch vụ.

=>They have reached a transfer agreement regarding the provision of services.

8. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất đai cần tuân thủ các quy định pháp luật địa phương.

=>Land use rights transfer must comply with local legal regulations.

9. Việc chuyển nhượng vốn có thể tạo điều kiện tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp.

=>Capital transfer can create favorable financial conditions for the business.

10. Họ đã ký hợp đồng chuyển nhượng những quyền lợi sử dụng tác phẩm nghệ thuật.

=>They sgned a contract transferring the rights to use the artistic work.

Rate this post