Product catalog tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Product catalog được dịch là “Danh mục sản phẩm”, có phiên âm cách đọc là /ˈprɒdʌkt ˈkætəlɒɡ/.

Product catalog “Danh mục sản phẩm” là tập hợp các thông tin, mô tả và chi tiết về các sản phẩm hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp. Nó thường bao gồm các thông tin quan trọng như mô tả sản phẩm, thông số kỹ thuật, hình ảnh, giá cả, và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ đó.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Product catalog và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Description: Mô tả
  2. Specifications: Thông số kỹ thuật
  3. Images: Hình ảnh
  4. Price: Giá cả
  5. Details: Chi tiết
  6. Features: Tính năng
  7. Models: Mô hình
  8. Variants: Biến thể
  9. Availability: Sẵn có
  10. Inventory: Hàng tồn kho

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Product catalogvới nghĩa là “Danh mục sản phẩm” và dịch sang tiếng Anh:

1. Để mua sản phẩm mới nhất, vui lòng xem qua danh mục sản phẩm của chúng tôi.

=>To purchase the latest products, please browse through our product catalog.

2. Danh mục sản phẩm của chúng tôi cung cấp đầy đủ thông tin về các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi cung cấp.

=>Our product catalog provides comprehensive information about the products and services we offer.

3. Bạn có thể tải xuống danh mục sản phẩm của chúng tôi từ trang web.

=>You can download our product catalog from the website.

4. Danh mục sản phẩm mới nhất của chúng tôi đã được cập nhật với các sản phẩm phong phú và đa dạng.

=>Our latest product catalog has been updated with a rich and diverse range of products.

5. Chúng tôi cung cấp một danh mục sản phẩm đa dạng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

=>We offer a diverse product catalog to meet varied customer needs.

6. Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm có thể được tìm thấy trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

=>All detailed information about the products can be found in our product catalog.

7. Danh mục sản phẩm mới nhất của chúng tôi đang trong quá trình cập nhật.

=>Our latest product catalog is currently being updated.

8. Xin vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm để biết thêm thông tin chi tiết về mỗi sản phẩm.

=>Please refer to the product catalog for more detailed information about each product.

9. Danh mục sản phẩm của chúng tôi bao gồm nhiều loại sản phẩm khác nhau từ nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

=>Our product catalog encompasses various types of products from different industries.

10. Để biết thông tin cụ thể về từng sản phẩm, vui lòng xem trong danh mục sản phẩm của chúng tôi.

=>For specific information about each product, please refer to our product catalog.

Rate this post