Luân chuyển hàng hóa tiếng anh là gì? 

Trong Tiếng Anh, luân chuyển hàng hóa là “Rotation of goods”, có phiên âm cách đọc là /roʊˈteɪʃən əv ɡʊdz/.

Luân chuyển hàng hóa “Rotation of goods” là quá trình xoay vòng hoặc luân phiên hàng hóa trong hệ thống quản lý tồn kho hoặc chuỗi cung ứng. Quá trình này bao gồm việc tái sắp xếp hàng hóa trong tồn kho, đặt hàng mới, và/hoặc phân phối hàng hóa đến các địa điểm khác nhau để đảm bảo rằng hàng hóa không bị lỗi thời, hỏng hóc, hoặc lỗi.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Luân chuyển hàng hóa” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Quản lý tồn kho: Inventory management
  2. Cập nhật tồn kho: Inventory update
  3. Đặt hàng mới: Reordering
  4. Quá trình phân phối: Distribution process
  5. Sử dụng hàng hóa cũ: Utilizing surplus goods
  6. Tái sử dụng tồn kho: Reusing inventory
  7. Sản phẩm lỗi thời: Outdated products
  8. Hệ thống quản lý tồn kho: Inventory control system
  9. Hàng tồn kho: Stock on hand
  10. Xoay vòng tồn kho: Inventory turnover

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Rotation of goods” với nghĩa là “Luân chuyển hàng hóa” và dịch sang tiếng Việt:

1. Proper rotation of goods in our warehouse ensures that products are always fresh and ready for delivery.

=>Việc luân chuyển hàng hóa đúng cách trong kho của chúng tôi đảm bảo rằng sản phẩm luôn tươi mới và sẵn sàng cho việc giao hàng.

2. We implement a strict rotation of goods policy to minimize waste and reduce inventory holding costs.

=>Chúng tôi thực hiện một chính sách luân chuyển hàng hóa nghiêm ngặt để giảm thiểu lãng phí và giảm chi phí lưu trữ tồn kho.

3. The restaurant’s success relies on the proper rotation of goods to maintain the quality of their ingredients.

=>Sự thành công của nhà hàng phụ thuộc vào việc luân chuyển hàng hóa đúng cách để duy trì chất lượng nguyên liệu của họ.

4. Efficient rotation of goods is essential in the retail industry to avoid selling expired products.

=>Luân chuyển hàng hóa hiệu quả là điều quan trọng trong ngành bán lẻ để tránh bán các sản phẩm hết hạn.

5. Companies with a systematic rotation of goods approach have better control over their inventory levels.

=>Các công ty áp dụng phương pháp luân chuyển hàng hóa có hệ thống có sự kiểm soát tốt hơn về mức tồn kho.

6. Automated systems can help streamline the rotation of goods, reducing human error.

=>Các hệ thống tự động hóa có thể giúp tối ưu hóa quá trình luân chuyển hàng hóa, giảm thiểu sai sót của con người.

7. The rotation of goods is especially crucial in the pharmaceutical industry to ensure the safety and efficacy of medicines.

=>Luân chuyển hàng hóa đặc biệt quan trọng trong ngành dược phẩm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả của các loại thuốc.

8. Retailers should follow a first-in, first-out (FIFO) method for the rotation of goods to prevent spoilage and waste.

=>Các nhà bán lẻ nên tuân theo phương pháp “đầu vào, đầu ra” (FIFO) cho việc luân chuyển hàng hóa để tránh thất thoát và lãng phí.

9. Timely rotation of goods can help reduce the risk of stocking obsolete products.

=>Việc luân chuyển hàng hóa đúng thời điểm có thể giúp giảm nguy cơ tồn hàng sản phẩm lỗi thời.

10. The company invests in employee training to ensure that everyone understands the importance of the rotation of goods.

=>Công ty đầu tư vào đào tạo nhân viên để đảm bảo rằng mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc luân chuyển hàng hóa.

5/5 - (1 bình chọn)