International transport tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, International transport được dịch là “Vận tải quốc tế“, có phiên âm cách đọc là /ˌɪntərˈnæʃənl ˈtrænspɔrt/. 

International transport “Vận tải quốc tế” là hoạt động vận chuyển hàng hóa, người hoặc dịch vụ diễn ra qua biên giới quốc gia, từ một quốc gia sang quốc gia khác. Đây là hình thức vận chuyển thông thường diễn ra giữa các quốc gia khác nhau và thường đòi hỏi sự tuân thủ các quy định và thủ tục hải quan, pháp lý, và văn hóa khác nhau của mỗi quốc gia.

Dưới đây là một số từ liên quan với “International transport” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Freight: Hàng hóa
  2. Logistics: Logistik
  3. Shipping: Vận chuyển
  4. Export: Xuất khẩu
  5. Import: Nhập khẩu
  6. Carrier: Nhà vận chuyển
  7. Customs: Hải quan
  8. Port: Cảng biển
  9. Documentation: Tài liệu
  10. Transit: Quá cảnh

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “International transport” với nghĩa là Vận tải quốc tế và dịch sang tiếng Anh:

1. Vận tải quốc tế đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp.

=>International transport plays a vital role in supporting the import-export activities of businesses.

2. Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế cho hàng hóa và logistics.

=>Our company specializes in providing international transport services for cargo and logistics.

3. Hệ thống vận tải quốc tế hiện đại giúp thuận tiện và nhanh chóng di chuyển hàng hóa trên toàn cầu.

=>Modern international transport systems facilitate the convenient and rapid movement of goods worldwide.

4. Quy trình vận tải quốc tế cần tuân thủ các quy định hải quan và văn hóa của từng quốc gia.

=>The international transport process needs to comply with customs and cultural regulations of each country.

5. Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và theo dõi vận tải quốc tế hiệu quả.

=>Information technology plays a crucial role in managing and tracking international transport efficiently.

6. Chúng tôi đang tìm kiếm đối tác hợp tác trong lĩnh vực vận tải quốc tế để mở rộng mạng lưới kinh doanh.

=>We are seeking collaborative partners in the field of international transport to expand our business network.

7. Chất lượng dịch vụ vận tải quốc tế quyết định đến sự thành công của chuỗi cung ứng hàng hóa.

=>The quality of international transport services determines the success of the supply chain.

8. Đối với một doanh nghiệp hoạt động trên phạm vi quốc tế, việc lựa chọn đối tác vận tải quốc tế là rất quan trọng.

=>For a business operating internationally, choosing an international transport partner is crucial.

9. Vận tải quốc tế phải đáp ứng các tiêu chuẩn an ninh và an toàn quốc tế để bảo vệ hàng hóa và hành khách.

=>International transport must meet international security and safety standards to protect cargo and passengers.

10. Các thay đổi về chính sách và quy định có thể ảnh hưởng đến hoạt động vận tải quốc tế.

=>Policy and regulatory changes may affect international transport operations.

Rate this post