Handling goods tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Handling goods được dịch là “Xử lí hàng hóa”, có phiên âm cách đọc là /ˈhændlɪŋ ɡʊdz/.

Handling goods “Xử lí hàng hóa” đề cập đến mọi hoạt động liên quan đến việc quản lý, di chuyển, và thao tác với hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đích trong quá trình vận chuyển và logistics. Các hoạt động này bao gồm việc đóng gói, xếp dỡ, đảm bảo an toàn, kiểm tra chất lượng, lưu trữ và vận chuyển hàng hóa.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Handling goods và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Logistics management: Quản lý logistics
  2. Cargo handling: Xử lý hàng hóa
  3. Warehouse operations: Hoạt động kho hàng
  4. Material handling: Xử lý vật liệu
  5. Freight handling: Xử lý hàng hóa vận chuyển
  6. Storage and distribution: Lưu trữ và phân phối
  7. Supply chain operations: Hoạt động chuỗi cung ứng
  8. Loading and unloading: Đóng gói và dỡ hàng
  9. Inventory management: Quản lý tồn kho
  10. Packaging and labeling: Đóng gói và gắn nhãn

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Xử lí hàng hóa” với nghĩa là “Handling goods” và dịch sang tiếng Anh:

1. Đây là khoảng trống để xử lí hàng hóa trước khi vận chuyển.

=>This is the area designated for handling goods before transportation.

2. Chúng tôi cần một quy trình xử lí hàng hóa hiệu quả hơn để tối ưu hóa sản xuất.

=>We need a more efficient goods handling goods to optimize production.

3. An toàn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình xử lí hàng hóa.

=>Safety is a top priority in the handling goods process.

4. Việc xử lí hàng hóa đòi hỏi sự chính xác và sự quản lý kỹ lưỡng.

=>Handling goods requires precision and careful management.

5. Hãy tối ưu hóa quy trình xử lí hàng hóa để tiết kiệm thời gian và nguồn lực.

=>Optimize the handling goods process to save time and resources.

6. Cần có quy định rõ ràng về an toàn lao động khi xử lí hàng hóa.

=>There should be clear regulations on occupational safety when handling goods.

7. Việc xử lí hàng hóa cẩn thận sẽ giảm thiểu rủi ro hỏng hóc trong quá trình vận chuyển.

=>Careful handling goods will minimize the risk of damage during transportation.

8. Điều quan trọng nhất khi xử lí hàng hóa là đảm bảo chúng được đóng gói một cách an toàn.

=>The most important aspect of handling goods is ensuring they are packed securely.

9. Xử lí hàng hóa là phần không thể thiếu của chuỗi cung ứng hiệu quả.

=>Handling goods is an essential part of an efficient supply chain.

10. Quy trình xử lí hàng hóa của chúng tôi được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất.

=>Our handling goodsprocess is designed to meet the highest quality standards.

Rate this post