Giao hàng chưa nộp thuế tiếng anh là gì?

Trong Tiếng Anh, Giao hàng chưa nộp thuế là “Delivered duty unpaid”, có phiên âm cách đọc là /dɪˈlɪvərd ˈdjuːti ˌʌnˈpeɪd/.

Giao hàng chưa nộp thuế “Delivered duty unpaid” đề cập đến việc người bán chịu trách nhiệm vận chuyển hàng hóa đến địa điểm đích đã xác định tại điểm giao hàng, nhưng không chịu trách nhiệm về việc dỡ hàng từ phương tiện vận chuyển. Tại điểm đến, hàng hóa được giao tới nhưng chi phí về việc dỡ hàng, việc thông quan hải quan, và các khoản thuế đều thuộc trách nhiệm của người mua.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Giao hàng chưa nộp thuế” và cách dịch sang tiếng Anh:

  1. Hải quan: Customs
  2. Thuế nhập khẩu: Import duties
  3. Hóa đơn hải quan: Customs invoice
  4. Chứng từ xuất nhập khẩu: Export-import documents
  5. Biên bản kiểm tra hải quan: Customs inspection report
  6. Phí thông quan: Customs clearance fees
  7. Thủ tục hải quan: Customs procedures
  8. Giấy tờ hải quan: Customs paperwork
  9. Chưa thanh toán thuế: Unpaid duties
  10. Điều kiện giao hàng: Delivered at Place Unloaded

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Delivered duty unpaid” với nghĩa là “Giao hàng chưa nộp thuế” và dịch sang tiếng Việt:

1. The shipment will be delivered duty unpaid, meaning the buyer is responsible for customs clearance and import taxes.

=>Lô hàng sẽ được giao hàng chưa nộp thuế, có nghĩa là người mua chịu trách nhiệm về thủ tục hải quan và thuế nhập khẩu.

2. The contract specifies that goods will be delivered duty unpaid at the designated port.

=>Hợp đồng quy định rằng hàng hóa sẽ được giao hàng chưa nộp thuế tại cảng đã được chỉ định.

3. Please note that the items will be delivered duty unpaid, requiring the recipient to handle customs formalities.

=>Vui lòng lưu ý rằng các mặt hàng sẽ được giao hàng chưa nộp thuế, đòi hỏi người nhận phải xử lý thủ tục hải quan.

4. All costs related to customs clearance and duties will be borne by the buyer as the shipment is delivered duty unpaid.

=>Tất cả các chi phí liên quan đến thủ tục hải quan và thuế nhập khẩu sẽ do người mua chịu khi lô hàng được giao hàng chưa nộp thuế.

5. The seller arranged for the goods to be delivered duty unpaid, hence the buyer must settle import taxes upon receipt.

=>Người bán đã sắp xếp để hàng hóa được giao hàng chưa nộp thuế, do đó người mua phải thanh toán thuế nhập khẩu khi nhận hàng.

6. Customers should be aware that the shipment is delivered duty unpaid, requiring them to handle customs obligations.

=>Khách hàng cần nhận thức rằng lô hàng được giao hàng chưa nộp thuế, đòi hỏi họ phải xử lý các nghĩa vụ hải quan.

7. The company policy is to deliver goods delivered duty unpaid to simplify the shipping process.

=>Chính sách của công ty là giao hàng chưa nộp thuế để đơn giản hóa quá trình vận chuyển.

8. Please confirm if the shipment will be delivered duty unpaid or if the seller will cover customs charges.

=>Vui lòng xác nhận liệu lô hàng sẽ được giao hàng chưa nộp thuế hay người bán sẽ chi trả các khoản phí hải quan.

9. The buyer is responsible for handling any import duties and taxes as the goods are delivered duty unpaid.

=>Người mua chịu trách nhiệm xử lý bất kỳ thuế nhập khẩu và phí thuế nào khi hàng hóa được giao hàng chưa nộp thuế.

10. Delivered duty unpaid terms mean the buyer must clear customs and pay any associated taxes.

=>Điều kiện giao hàng chưa nộp thuế có nghĩa là người mua phải làm sạch hải quan và thanh toán bất kỳ thuế nào liên quan.

Rate this post