Fuel tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Fuel được dịch là “Nhiên liệu”, phiên âm theo Anh Anh /fjuːəl/ – phiên âm theo Anh Mỹ /ˈfjuəl/.

Fuel “Nhiên liệu” là một chất liệu hoặc tài nguyên được sử dụng để tạo ra năng lượng thông qua các quá trình đốt cháy hoặc sự oxi hóa. Loại nhiên liệu thường được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các phương tiện, máy móc, và các hệ thống sản xuất khác.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Fuel” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Gasoline: Xăng
  2. Diesel: Dầu diesel
  3. Petroleum: Dầu mỏ
  4. Biofuel: Nhiên liệu sinh học
  5. Natural gas: Khí tự nhiên
  6. Renewable energy: Năng lượng tái tạo
  7. Fossil fuel: Nhiên liệu hóa thạch
  8. Ethanol: Etanol
  9. Biodiesel: Biodiesel
  10. Jet fuel: Nhiên liệu máy bay

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ Nhiên liệu với nghĩa là “Fuel” và dịch sang tiếng Anh:

1. Nhiên liệu này được sử dụng để vận hành các phương tiện di chuyển.

=>This fuel is used to power moving vehicles.

2. Sự phát triển các công nghệ nhiên liệu tái tạo là quan trọng để giảm thiểu khí thải carbon.

=>The development of renewable fuel technologies is crucial to reduce carbon emissions.

3. Một phần của chi phí vận hành ô tô là do chi phí nhiên liệu.

=>A part of the cost of operating a car comes from fuel expenses.

4. Nhiên liệu hóa thạch là nguồn năng lượng chính đáng kể cho nhiều quốc gia trên thế giới.

=>Fossil fuels are a significant primary energy source for many countries around the world.

5. Chúng ta cần tìm kiếm các giải pháp thay thế nhiên liệu hóa thạch để giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

=>We need to seek alternative fuel solutions to minimize the negative impact on the environment from fossil fuels.

6. Nhiên liệu tái tạo như điện từ năng lượng mặt trời đang trở nên ngày càng phổ biến hơn trong ngành công nghiệp.

=>Renewable fuels like electricity from solar energy are becoming more popular in the industry.

7. Việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu có thể giúp giảm lượng khí thải carbon.

=>The production and use of fuels can help reduce carbon emissions.

8. Những phương tiện di chuyển sử dụng nhiên liệu sinh học có thể giúp giảm thiểu tác động môi trường.

=>Vehicles powered by fuels can help minimize environmental impact.

9. Nhiên liệu máy bay cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.

=>Jet fuel needs to meet strict safety standards.

10. Năng lượng tái tạo đang trở thành lựa chọn quan trọng trong việc thay thế các nguồn nhiên liệu truyền thống.

=>Renewable energy is becoming a significant choice in replacing traditional fuel sources.

Rate this post