Freight forwarders tiếng việt là gì? 

Trong Tiếng Việt, freight forwarders được dịch là “Giao nhận” , có phiên âm cách đọc là /freɪt ˈfɔrwərdərz/.

Freight forwarders “Giao nhận” là quá trình vận chuyển, lưu trữ, và xử lý hàng hóa từ điểm gốc đến điểm đích. Giao nhận liên quan đến việc quản lý và tối ưu hóa toàn bộ quy trình liên quan đến hàng hóa, bao gồm cả việc thu thập, lưu trữ, đóng gói, vận chuyển, và phân phối.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Freight forwarders” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Shipment: Lô hàng hoặc chuyến hàng
  2. Cargo: Hàng hóa
  3. Customs clearance: Thủ tục hải quan
  4. Warehousing: Lưu kho
  5. Shipping: Vận chuyển
  6. Import and export: Nhập khẩu và xuất khẩu
  7. Freight rates: Giá cước
  8. Port handling: Xử lý tại cảng
  9. Supply chain: Chuỗi cung ứng
  10. Logistics: Vận tải và kho vận

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Giao nhận” với nghĩa là “Freight forwarders” và dịch sang tiếng Anh:

1. Công ty giao nhận đã đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến cảng biển được thực hiện một cách suôn sẻ.

=>The freight forwarders ensured the transportation of goods from the factory to the seaport went smoothly.

2. Chúng tôi đã thuê dịch vụ của một công ty giao nhận để quản lý toàn bộ quá trình vận chuyển hàng hóa.

=>We hired a freight forwarders company to manage the entire process of transporting goods.

3.Công ty giao nhận của chúng tôi có mạng lưới quốc tế rộng lớn, giúp chúng tôi dễ dàng vận chuyển hàng hóa đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới.

=>Our freight forwarders company has a vast international network, making it easy for us to transport goods anywhere in the world.

4. Giao nhận hàng hóa đòi hỏi sự chú tâm đến chi tiết và thời gian giao hàng.

=>Freight forwarding requires attention to detail and timely delivery.

5. Người ta thường sử dụng dịch vụ của công ty giao nhận để giảm bớt phức tạp trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

=>People often use the services of a freight forwarder company to simplify the transportation process.

6. Để đảm bảo rằng hàng hóa của bạn được vận chuyển một cách hiệu quả, hãy hợp tác với một công ty giao nhận uy tín.

=>To ensure your goods are transported efficiently, collaborate with a reputable freight forwarders company.

7. Giao nhận đòi hỏi sự hiểu biết về quy định hải quan và giấy tờ liên quan.

=>Freight forwarding requires an understanding of customs regulations and related documentation.

8. Công ty giao nhận có nhiệm vụ tối ưu hóa lộ trình vận chuyển để giảm thiểu chi phí và thời gian.

=>Freight forwarders companies are responsible for optimizing transportation routes to minimize costs and time.

9. Một số công ty giao nhận chuyên về vận chuyển hàng dự án hoặc hàng hóa quá khổ.

=>Some freight forwarder companies specialize in transporting project cargo or oversized goods.

10. Trong thời đại toàn cầu hóa, công ty giao nhận đóng một vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng quốc tế.

=>In the era of globalization, freight forwarding companies play a crucial role in international supply chains.

Rate this post