Factory delivery tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Factory delivery được dịch là “Giao hàng tại xưởng”, có phiên âm cách đọc là /ˈfæk.tər.i dɪˈlɪv.ər.i/.

Factory delivery “Giao hàng tại xưởng” là quá trình vận chuyển hàng hóa từ nhà máy hoặc xưởng sản xuất trực tiếp đến điểm đích hoặc địa điểm nhận hàng của khách hàng. Điều này có thể áp dụng trong ngữ cảnh khác nhau, nhưng thường liên quan đến việc sản xuất hoặc mua bán hàng hóa.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Factory delivery và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Shipment from factory: Vận chuyển từ nhà máy
  2. Direct factory delivery: Giao hàng trực tiếp từ xưởng sản xuất
  3. Factory dispatch: Xuất xưởng
  4. Plant distribution: Phân phối từ nhà máy
  5. Production site shipment: Vận chuyển từ site sản xuất
  6. Manufacturer delivery: Giao hàng từ nhà sản xuất
  7. Factory shipping: Vận chuyển từ nhà máy
  8. Factory-to-customer delivery: Giao hàng từ xưởng đến khách hàng
  9. Industrial transportation: Vận chuyển công nghiệp
  10. Direct-to-client delivery: Giao hàng trực tiếp đến khách hàng

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Giao hàng tại xưởng” với nghĩa là “Factory delivery” và dịch sang tiếng Anh:

1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ giao hàng tại xưởng để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ nhà máy đến điểm đích của quý khách.

=>We provide factory delivery services to meet the transportation needs from the factory to your destination.

2. Quy trình giao hàng tại xưởng của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng một cách an toàn và nhanh chóng.

=>Our factory delivery process is designed to ensure products reach customers safely and promptly.

3. Thời gian giao hàng tại xưởng có thể biến đổi tùy thuộc vào khoảng cách và phương tiện vận chuyển được chọn.

=>The factory delivery time may vary depending on the distance and chosen means of transportation.

4. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ giao hàng tại xưởng chất lượng cao, giúp đảm bảo sản phẩm đến tay khách hàng một cách an toàn và không bị hỏng hóc.

=>We are committed to providing high-quality factory delivery services to ensure safe and intact product arrival to the customer.

5. Quý khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ giao hàng tại xưởng hoặc vận chuyển qua các trung tâm phân phối tùy theo nhu cầu.

=>Customers can choose between factory delivery or shipment through distribution centers based on their needs.

6. Điều hành quá trình giao hàng tại xưởng đòi hỏi sự chính xác và cẩn thận để đảm bảo hàng hóa đến đích đúng thời hạn.

=>Managing the factory delivery process requires precision and care to ensure goods arrive at the destination on time.

7. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thông tin chi tiết về dịch vụ giao hàng tại xưởng và các phương thức vận chuyển khác.

=>Contact us for detailed information on factory delivery services and other transportation methods.

8. Chúng tôi áp dụng các quy trình kiểm tra chất lượng chặt chẽ trước khi thực hiện giao hàng tại xưởng để đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất.

=>We implement stringent quality checks before executing factory delivery to ensure products meet the highest standards.

9. Giao hàng tại xưởng là một phần quan trọng của chuỗi cung ứng và chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ này một cách chuyên nghiệp và tin cậy.

=>Factory delivery is a crucial part of the supply chain, and we are committed to providing this service professionally and reliably.

10. Quá trình giao hàng tại xưởng cần phải được điều chỉnh một cách chặt chẽ để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong vận chuyển hàng hóa.

=>The factory delivery process needs to be closely managed to ensure flexibility and efficiency in transporting goods.

Rate this post