Description of packages tiếng việt là gì? 

Trong Tiếng Việt, Description of packages được dịch là “Mô tả kiện hàng hóa”, có phiên âm cách đọc là /ˌmʌltiˈmoʊdəl ˈtrænspɔːrt/.

Description of packages “Mô tả kiện hàng hóa” là quá trình mô tả chi tiết và đặc điểm của một đơn vị giao hàng hoặc một bưu kiện cụ thể. Thông qua mô tả này, người ta cung cấp các thông tin quan trọng về kiện hàng để hiểu rõ về nó, quản lý vận chuyển, lưu kho, và thực hiện các quy trình liên quan.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Mô tả kiện hàng hóa” và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Packaging Description: Mô tả về bao bì
  2. Weight Specification: Thông số về trọng lượng
  3. Contents Detail: Chi tiết nội dung
  4. Dimension Information: Thông tin kích thước
  5. Quantity Breakdown: Phân tích số lượng
  6. Condition Report: Báo cáo về tình trạng
  7. Special Features: Đặc điểm đặc biệt
  8. Handling Instructions: Hướng dẫn xử lý
  9. Unit Identification: Mã định danh đơn vị
  10. Logistics Profile: Hồ sơ vận tải

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Mô tả kiện hàng hóa” với nghĩa là “Description of packages”và dịch sang tiếng Anh:

1. Mô tả kiện hàng hóa bao gồm thông tin chi tiết về nội dung và trạng thái.

=>The description of package includes detailed information about the contents and conditions.

2. Chúng tôi cần một mô tả kiện hàng hóa chính xác để đảm bảo quá trình vận chuyển diễn ra suôn sẻ.

=>We need an accurate description of the package to ensure a smooth transportation process.

3. Mô tả kiện hàng hóa nên bao gồm kích thước, trọng lượng, và số lượng sản phẩm.

=>The description of the package should include dimensions, weight, and the quantity of products.

4. Xin vui lòng cung cấp một mô tả kiện hàng hóa đầy đủ trước khi bắt đầu quá trình đóng gói.

=>Please provide a comprehensive description of the package before starting the packing process.

5. Chúng tôi cần một mô tả kiện hàng hóa chi tiết về bao bì để đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được vận chuyển an toàn.

=>We need a detailed goods description of the packaging to ensure that the product will be shipped safely.

6. Mô tả kiện hàng hóa nên bao gồm mọi thông tin cần thiết để hỗ trợ quy trình giao hàng.

=>The description of the package should include all necessary information to support the delivery process.

7. Một mô tả kiện hàng hóa chi tiết sẽ giúp quản lý kho hiểu rõ về nhu cầu lưu trữ.

=>A detailed description of the package will help warehouse management understand storage requirements.

8. Vui lòng kiểm tra và cập nhật mô tả kiện hàng hóa trước khi gửi đi.

=>Please check and update the description of the package before dispatching.

9. Mô tả kiện hàng hóa nên được gửi kèm với thông tin vận chuyển để tránh nhầm lẫn.

=>The description of the package should be accompanied by shipping information to avoid confusion.

10. Chúng tôi đã nhận được mô tả kiện hàng hóa và sẽ tiếp tục xử lý đơn đặt hàng.

=>We have received the description of the package and will proceed with order processing.

 

Rate this post