Dangerous goods note tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Dangerous goods note được dịch là “Ghi chú hàng nguy hiểm”, có phiên âm cách đọc là /ˈdeɪndʒərəs ɡʊdz noʊt/.

Dangerous goods note “Ghi chú hàng nguy hiểm” là một tài liệu quan trọng được sử dụng trong vận chuyển và xử lý hàng hóa nguy hiểm. Đây là một loại biểu mẫu hoặc tài liệu ghi chép chi tiết về các thông tin liên quan đến loại hàng hóa nguy hiểm đó, cung cấp thông tin về tính chất nguy hiểm của hàng, biện pháp an toàn cần thiết và hướng dẫn để xử lý hàng hóa một cách an toàn.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Dangerous goods note và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Transportation restrictions: Hạn chế vận chuyển
  2. Safety data for hazardous materials: Dữ liệu an toàn cho vật liệu nguy hiểm
  3. Handling and storage precautions: Biện pháp xử lý và lưu trữ an toàn
  4. Emergency response protocols: Giao thức phản ứng khẩn cấp
  5. Toxic substance control measures: Biện pháp kiểm soát chất độc hại
  6. Guidelines for dangerous goods handling: Hướng dẫn xử lý hàng hóa nguy hiểm
  7. Chemical risk assessment: Đánh giá rủi ro hóa chất
  8. Packing and labeling requirements: Yêu cầu đóng gói và gắn nhãn
  9. Accident/incident reporting procedures: Thủ tục báo cáo tai nạn/sự cố
  10. Compliance with hazardous materials regulations: Tuân thủ quy định vật liệu nguy hiểm

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Ghi chú hàng nguy hiểm” với nghĩa là “Dangerous goods note” và dịch sang tiếng Anh:

1. Ghi chú hàng nguy hiểm cần được kèm theo mọi lô hàng vận chuyển các vật liệu độc hại.

=>The dangerous goods note should accompany every shipment of hazardous materials.

2. Quy định vận chuyển hàng hóa độc hại yêu cầu việc điền đầy đủ thông tin vào ghi chú hàng nguy hiểm.

=>Regulations for transporting hazardous goods require completing the dangerous goods note with accurate information.

3. Bất kỳ vận chuyển hàng nguy hiểm nào đều cần phải có ghi chú hàng nguy hiểm rõ ràng và đầy đủ.

=>Any transportation of dangerous goods must have a clear and comprehensive dangerous goods note.

4. Ghi chú hàng nguy hiểm cung cấp thông tin chi tiết về tính chất nguy hiểm của hàng hóa.

=>The dangerous goods note provides detailed information about the hazardous nature of the cargo.

5. Trách nhiệm điền thông tin chính xác vào ghi chú hàng nguy hiểm rơi vào trách nhiệm của người gửi hàng.

=>It is the responsibility of the shipper to accurately fill out the dangerous goods note.

6. Công ty vận chuyển hàng hóa độc hại đề cao việc tuân thủ ghi chú hàng nguy hiểm theo quy định.

=>The hazardous goods transport company emphasizes compliance with the dangerous goods note as per regulations.

7. Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, việc kiểm tra ghi chú hàng nguy hiểm là rất quan trọng.

=>To ensure safety during transportation, checking the dangerous goods note is crucial.

8. Ghi chú hàng nguy hiểm phải được cập nhật và phù hợp với các quy định hải quan và vận chuyển.

=>The dangerous goods note must be updated and compliant with customs and transportation regulations.

9. Thông tin chi tiết trong ghi chú hàng nguy hiểm giúp cung cấp hướng dẫn cho việc xử lý và lưu trữ hàng hóa nguy hiểm.

=>Detailed information in the dangerous goods note provides guidance for handling and storing hazardous cargo.

10. Việc bỏ qua hoặc không tuân thủ ghi chú hàng nguy hiểm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng trong quá trình vận chuyển.

=>Overlooking or not adhering to the dangerous goods note can lead to serious consequences during transportation.

Rate this post