Consumption market tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Consumption market được dịch là “Thị trường tiêu thụ”, có phiên âm cách đọc là /kənˈsʌmpʃən ˈmɑːrkɪt/

Consumption market “Thị trường tiêu thụ” là một khái niệm kinh doanh thường được sử dụng để chỉ thị trường hoặc phân khúc thị trường mà các sản phẩm và dịch vụ được tiêu thụ hoặc mua vào để sử dụng cá nhân hoặc gia đình.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Consumption market và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Consumer behavior: Hành vi tiêu dùng
  2. Market demand: Nhu cầu thị trường
  3. Purchasing power: Sức mua
  4. Consumer preferences: Sở thích của người tiêu dùng
  5. Market segmentation: Phân đoạn thị trường
  6. Consumer spending: Chi tiêu của người tiêu dùng
  7. Market trends: Xu hướng thị trường
  8. Retail sector: Ngành bán lẻ
  9. Consumer needs: Nhu cầu của người tiêu dùng
  10. Market analysis: Phân tích thị trường

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Consumption marketvới nghĩa là “Thị trường tiêu thụ” và dịch sang tiếng Anh:

1. Thị trường tiêu thụ đang trở nên ngày càng cạnh tranh với sự thay đổi liên tục của nhu cầu người tiêu dùng.

=>The consumption market is becoming increasingly competitive with the constant changes in consumer demands.

2. Doanh nghiệp cần phải nắm vững thông tin về thị trường tiêu thụ để tạo ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả.

=>Businesses need to grasp information about the consumption market to create effective marketing strategies.

3. Sự thay đổi nhanh chóng trong thị trường tiêu thụ đòi hỏi các doanh nghiệp phải linh hoạt trong việc thích nghi.

=>The rapid changes in the consumption market require businesses to be adaptable.

4. Phân tích thị trường tiêu thụ giúp định hình chiến lược kinh doanh để tận dụng cơ hội và đối phó với thách thức.

=>Analyzing the consumption market helps shape business strategies to capitalize on opportunities and cope with challenges.

5. Các công ty cần điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của mình phù hợp với yêu cầu của thị trường tiêu thụ.

=>Companies need to adjust their products and services to meet the demands of the consumption market.

6. Động lực chính đằng sau sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là sự thay đổi không ngừng của thị trường tiêu thụ.

=>The driving force behind competition among businesses is the continuous change in the consumption market.

7. Sự nắm bắt xu hướng của thị trường tiêu thụ là quan trọng để đưa ra các chiến lược kinh doanh đúng đắn.

=>Understanding the trends of the consumption market is crucial for devising accurate business strategies.

8. Thị trường tiêu thụ hiện đại đang chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về việc sử dụng các sản phẩm công nghệ.

=>The modern consumption market is witnessing significant growth in the usage of technological products.

9. Các nhà quảng cáo cần phải hiểu rõ sở thích và thị trường tiêu thụ để tạo ra chiến lược quảng cáo phù hợp.

=>Advertisers need to understand preferences and consumption market to create suitable advertising strategies.

10. Hiểu rõ về nhu cầu và định hình của thị trường tiêu thụ là chìa khóa để thành công trong kinh doanh.

=>Understanding the needs and shaping of the consumption market is the key to success in business.

Rate this post