Consolidation port tiếng việt là gì?

Trong Tiếng Việt, Consolidation port được dịch làCảng trung gian, có phiên âm cách đọc là /kənˌsɒlɪˈdeɪʃən pɔːt/.

Consolidation port “Cảng trung gian” là một địa điểm trong hệ thống vận chuyển hàng hóa, nơi các hàng hoá từ nhiều nguồn khác nhau được tổng hợp, gom thành các lô lớn hơn trước khi được vận chuyển đến điểm đích cuối cùng. Cảng gom hàng thường chuyên về việc tổ chức và đóng gói hàng hoá từ nhiều nguồn cung khác nhau để tối ưu hóa quá trình vận chuyển.

Dưới đây là một số từ liên quan với “Consolidation port và cách dịch sang tiếng Việt:

  1. Cargo consolidation center: Trung tâm Tổng hợp Hàng hoá
  2. Combination terminal: Trạm Kết hợp
  3. Merge port: Cảng Hợp nhất
  4. Aggregation hub: Trung Tâm Tập hợp
  5. Confluence port: Cảng Hội tụ
  6. Gathering point: Điểm Tập trung
  7. Amalgamation port: Cảng Kết hợp
  8. Unification terminal: Trạm Thống nhất
  9. Assemblage hub: Trung Tâm Lắp ráp
  10. Consolidating dock: Bến Tổng hợp

Dưới đây là 10 mẫu câu có chữ “Consolidation portvới nghĩa là “Cảng gom hàng” và dịch sang tiếng Anh:

1. Cảng gom hàng này là nơi tổng hợp hàng hoá từ các nguồn cung khác nhau trước khi vận chuyển đi.

=>This consolidation port is where goods from various sources are aggregated before being transported.

2. Hàng hoá từ nhiều nhà sản xuất được tổng hợp tại cảng gom hàng trước khi được phân phối đến các điểm bán lẻ.

=>Goods from multiple manufacturers are consolidated at the consolidation port before being distributed to retail points.

3. Việc quản lý hàng hoá tại cảng gom hàng rất quan trọng để tối ưu hóa quá trình logistics.

=>Managing goods at the consolidation port is crucial for optimizing the logistics process.

4. Cảng gom hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa dung lượng và hiệu suất vận chuyển.

=>The consolidation port plays a crucial role in maximizing capacity and transportation efficiency.

5. Sự tổng hợp hàng hoá tại cảng gom hàng giúp giảm chi phí vận chuyển và tối ưu hóa quá trình logistics.

=>Consolidating goods at the consolidation port helps reduce transportation costs and optimize the logistics process.

6. Tại cảng gom hàng, hàng hoá từ các nhà cung cấp khác nhau được tổng hợp thành các lô hàng lớn hơn trước khi đi đến các điểm đích cuối cùng.

=>At the consolidation port, goods from various suppliers are consolidated into larger batches before heading to final destination points.

7. Cảng gom hàng là nơi tập trung hàng hoá từ nhiều nguồn gốc khác nhau để tối ưu hóa quá trình vận chuyển.

=>The consolidation port is a gathering place for goods from various origins to optimize the transportation process.

8. Hệ thống vận chuyển quốc tế phụ thuộc vào cảng gom hàng để tổng hợp và chuyển phân phối hàng hoá.

=>The international transportation system relies on the consolidation port to aggregate and distribute goods.

9. Sự tổng hợp hàng hoá tại cảng gom hàng giúp tối ưu hóa quá trình giao nhận hàng hoá.

=>Consolidating goods at the consolidation port helps optimize the process of receiving and delivering goods.

10. Cảng gom hàng đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý và phân loại hàng hoá trước khi đi đến các điểm đích cuối cùng.

=>The consolidation port plays a crucial role in managing and sorting goods before reaching final destination points.

Rate this post